MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Экономика -> Фірма в умовах досконалої конкуренції

Название:Фірма в умовах досконалої конкуренції
Просмотров:64
Раздел:Экономика
Ссылка:none(0 KB)
Описание:                          ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ                          Відокремлений підрозділ у м. Вінниці                                        КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА                  

Университетская электронная библиотека.
www.infoliolib.info

Часть полного текста документа:

                         ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                         Відокремлений підрозділ у м. Вінниці

     

                                 КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА

                            СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

                           

                 К О Н Т Р О Л Ь Н А    Р О Б О Т А

                                                 

                                               з дисципліни            

                       "м і к р о е к о н о м і к а"

                                                     Варіант:  2

                                                                               

                                                    Виконав: студент групи 34 п/м

                                                                                Воронюк В.Г.

                                                                                Перевiрив:            

                                                                                 Кульбіда Л.С.

                                                      

                                       Вiнниця 2004 р.

                                         Т Е М А

               1.Предмет і метод мікроекономічного аналізу

               2. Фірма в умовах досконалої конкуренції

                                      

                                         В с т у п

 

      Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні економічні ресурси: сировина, земля, робоча сила, обладнання, приміщення, підприємницькі здібності. Їх запаси завжди лімітовані, тому обмежені і можливості виробництва всіх благ. Крім того, потреби людини безмежні, вона бажає  покращувати своє забезпечення благами без кінця. Ці дві особливості людської поведінки вступають у гостре протиріччя між собою,  тому в людей залишається лише один вихід — економити.

       Отже, предметом вивчення економічної теорії є діяльність людей, пов'язана з досягненням ефективного використання обмежених ресурсів для найкращого задоволення потреб у життєвих благах. Економічні явища можна досліджувати на різних рівнях. Якщо в якості об'єкта дослідження взяти національну економіку, то такий підхід називають макроекономічним.

         Засновниками мікроекономіки вважаються вчені Жан Батіст Сей і Томас Мальтус. Теорія трьох факторів виробництва Сея та закон спадної доходності Мальтуса досі використовуються в мікроекономіці   

          У кінці XIX ст. з'явилась ціла плеяда економістів неокласичного напряму: А. Маршал, К. Менгер, Ф. Візер, Дж.Б. Кларк,

Е. Бем-Беверк та інші. Неокласики істотно модифікували теорію цін.

       Зокрема, ними були введені такі поняття, як попит, пропозиція, ціна

рівноваги та інші. Покупець займає у неокласиків важливе місце в ціноутворенні, у класичній же школі акцентувалась увага на головній ролі виробника у процесі ціноутворення. До мікроекономіки у цей період активно ввійшли математичні методи, графіки, психологія.

      У процесі вибору, що нав'язаний суспільству обмеженістю

ресурсів, люди постають перед необхідністю розв'язання трьох основних проблем, вирішити які допомагає наука мікроекономіка.    

       Мікроекономіка   розкриває   основні  закономірності 

функціонування ринкової економіки на рівні товаровиробника та споживача і показує механізм прийняття рішень господарюючими суб'єктами, які прагнуть досягти максимального задоволення потреб в умовах використання обмежених ресурсів.

       Основна проблема економічної теорії та господарської

практики — розв'язання протиріччя між бажанням індивідів

задовольнити свої безмежні потреби та обмеженістю ресурсів, які знаходяться в Їх розпорядженні .

 

                                    Методи мікроекономічного аналізу

 

        Сукупність засобів та прийомів пізнання суті еко­номічних процесів на рівні окремих господарюючих суб'єктів.

          

Загальнонаукові методи:

*        порівняльний аналіз;

*       синтез;

*       індукція;

*       дедукція;

*       наукова абстракція;

*        аналогія;

*       графічне зображення;

*       моделювання;

*       абстрагування;

*       функціональний аналіз;

*       припущення при інших умовах;

*      рівноважний підхід ;

Методи статистики і динаміки:

*      граничний аналіз;

*       економічна модель;

*       економічні змінні;

           Моделювання економічних явищ та процесів визначення ключових змінних, що характеризують сутність економічного процесу,  який  досліджується , висування  припущень  щодо   умов існування моделі та ви­значення поведінкових передумов;

       Важливе припущення «при інших постійних умовах»: тобто допускається, що всі змінні, за винятком тих, які в даний момент розглядаються, залишаються незмінними. ............
 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru